Sociaal Domein - CQ Procesmanagement (2024)

Het sociaal domein is een breed veld waar veel mensen worden ondersteund bij hun vragen. Met name mensen met een meervoudige en/of complexe vraag krijgen te maken met veel verschillende expertises en de samenwerking hiertussen. CQ Procesmanagement weet welke spanningsvelden en vraagstukken spelen en kan daar goed op inspelen. Onze adviseurs zijn zowel kundig op beleid, bedrijfsvoering, de inrichting van de toegang, programma management en data-analyse. Ze kennen de voorbeelden uit de praktijk en hebben daar vaak zelf aan meegewerkt.

Bekijk welke thema's wij kunnen faciliteren

Ons doel is het verder werken aan transformatie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat cliënten zo worden ondersteund dat zij weer mee kunnen doen in onze maatschappij?En dat financiële problemen niet meer hoeven te zorgen voor verdere ontregeling, dat werk betekenis geeft en herstel van netwerk zorgt voor het versterken van draagkracht. Wij ondersteunen organisaties en regio’s bij het implementeren van oplossingen voor deze vraagstukken en helpen deze mindset te krijgen in werkprocessen, inkoop van zorg en ondersteuning monitoring en verantwoording.

Heb je een lastig vraagstuk binnen de sector sociaal domein? Schroom niet om contact op te nemen!

Executive Programma’s: college voor beleidsadviseurs, zorgaanbieders en andere geïnteresseerden

Onze CQ-collega en directeur Michiel van Hees loopt inmiddels al 25jaar mee in deze omgeving. En wat is er nou nog mooier dan het vergaren van al die kennis en ervaring? Dit delen met anderen! Daarom heeft Michiel van Hees samen met Nienke Boesveldt (onderzoeker/docent Universiteit van Amsterdam) drie Executive programma’s ontwikkeld:

Voorbeeldvragen van onze klanten

  • Hoe kunnen we de toegang beter inrichten?
  • Hoe moeten we de zorginkoop verbeteren?
  • Hoe kunnen we de instrumenten ter voorkoming van ontregeling van kwetsbare mensen beter inzetten?
  • Wat hebben we nodig om beter te sturen op cliëntgerichte zorg?
  • Hoe kunnen we met een beperkte woonvoorraad kwetsbare groepen opvangen?
  • Wat is er nodig om de doordecentralisatie van BW in gang te zetten?
  • Hoe zetten we een governance structuur op die gemaakte afspraken kan waarborgen?

De rol van data

Binnen het sociaal domein is er een ontwikkeling gaande waarbij steeds meer behoefte is aan data en informatie om te sturen op bepaald beleid. Zo zijn we binnen verschillende regio’s actief bij de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en is één van onze diensten het in kaart brengen van de vraag en het aanbod van BW en MO plekken. Ook maken we inzichtelijk hoeveel cliënten uitstromen vanuit deze voorzieningen om zo goed te kunnen sturen op voldoende woonvoorraad en een thuis voor iedereen. Dit verwerken we in dashboards en overzichten zodat de gemeenten er zelf verder mee aan de slag kunnen.

Binnen de sector sociaal domein kunnen wij verschillende soorten thema's faciliteren

Doordecentralisatie MO en BWDoordecentralisatie MO en BW
GGZ in het sociaal domeinGGZ in het sociaal domein
Inrichting centrale en lokale toegangInrichting centrale en lokale toegang
KetensamenwerkingKetensamenwerking
Resourcegroepen en netwerkzorgResourcegroepen en netwerkzorg
Voorkomen instroom in MOBWVoorkomen instroom in MOBW

Onze experts op het gebied van sociaal domein

Annabel Rip

Adviseur

Merijne Hazenoot – Hoorn

Adviseur

Michiel van Hees

Eigenaar & Adviseur

Suzanne Mulder

Adviseur

Tahmee Vaartjes

Adviseur

Sociaal Domein - CQ Procesmanagement (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 6590

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.