Over ons - CQ Procesmanagement (2024)

“Wij maken ons hard voor zinvolle, betaalbare zorg voor patiënt, zorgverlener en maatschappij.”

CQ Procesmanagement is al 22 jaar een ervaren partner in advies-, verander- en procesmanagement voor organisaties in met name de GGZ en het sociaal domein.

Onze kennis van de sector combineren wij kwaliteit, ICT, bedrijfskunde en wet- en regelgeving in de zorgsector.

Zo kunnen wij zorgaanbieders, gemeenten en koepelorganisaties helpen met het leveren van de beste zorg aan hun patiënten of cliënten, zonder de continuïteit uit het oog te verliezen.

Maak kennis met het team

De zorgsector zit in ons bloed

Ons team bestaat uit gedreven professionals die allemaal oprechte passie hebben voor de zorg. De zorgsector zit echt in ons bloed. Het is dan ook niet toevallig dat iedereen van ons team zich in zijn vrije tijd bezighoudt met een bepaalde vorm van zorg. Die mix van expertise, ervaring en intrinsieke motivatie voor de zorg maakt ons uniek. Wij vliegen dan ook niet even bij u binnen om vervolgens weer te vertrekken, maar we zijn langdurig bij uw organisatie en ontwikkeling betrokken. Hierbij nemen we de hele organisatie mee in de veranderingen, en zorgen we voor de benodigde draagvlak. Van directieniveau tot aan de werkvloer.

Efficiënter werken verhoogt de kwaliteit van uw zorg​

Wij zijn ervan overtuigd dat de patiënt en de kwaliteit van de zorg centraal kunnen staan, terwijl u als zorgaanbieder optimale resultaten behaalt. Het op de juiste manier inrichten van de werkprocessen van uw interne organisatie is hiervoor de eerste stap. Efficiënter werken betekent dat de kwaliteit van de zorg die u levert, verbetert, en dat de kosten omlaag gaan. Ook het meest geschikte informatiesysteem en een goede onderlinge samenwerking met uw ketenpartners dragen hieraan bij. Door ons grote netwerk in de zorgsector, brengen wij uw ketenpartners makkelijk bij elkaar aan tafel. Zo zorgen we voor verbinding, waardoor de onderlinge samenwerking meteen verbetert.

Wat kunnen wij voor u betekenen

CQ Procesmanagement…

 • richt al uw interne processen goed in, waardoor u rendabel blijft
 • spreekt de taal van de behandelaars, en weet welk informatiesysteem het meest geschikt is voor uw organisatie
 • anticipeert met uw zorginstelling op toekomstige ontwikkelingen binnen de zorgsector
 • past alle actuele wet- en regelgeving binnen uw organisatie op de juiste manier toe
 • zorgt dat u de subsidies krijgt waar u recht op heeft
 • creëert draagvlak op alle niveaus binnen uw organisatie en samenwerkingsverbanden
 • zorgt voor het meest geschikte elektronische patiënten dossier (EPD) en patiënten portaal
 • regelt het opzetten of uitbreiden van uw zorginitiatief van A tot Z
 • neemt een groot netwerk binnen de zorgsector mee
 • Bekijk onze projecten

Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en zorgen ervoor dat de kennis op benodigde zaken up to date zijn, zoals op het gebied van wet- en regelgeving en financiën. Daarnaast ontwikkelen wij expertises op die gebieden waar wij kansen zien voor de verbetering van de zorg. Hieronder zijn enkele van onze expertises gespecificeerd:

CQ Procesmanagement is een adviesbureau in de zorgsector. Onze adviseurs zijn in te huren voor de volgende diensten binnen de verschillende thema’s waarin we actief zijn.

 • Workshops (bege)leiden waarin zorginstellingen aan tafel zitten en afspraken maken om beter samen te werken.
 • Projecten (bege)leiden, bijvoorbeeld de opzet van een centraal registratiesysteem voor ziekenhuizen diagnoses en behandelingen.
 • We maken procesbeschrijvingen om zorginstellingen inzicht te geven in de stappen die ze moeten doorlopen om tot de nieuwe gewenste situatie te komen.
 • Kwartiermaker voor landelijke organisaties, zoals een organisatie gericht op het faciliteren van de uitwisseling van data van de vele patiëntregisters die Nederland telt.
 • We informeren zorginstellingen over de te verwachten wijzigingen in zorg, financiering of IT.
 • We adviseren over de inrichting van een organisatie (met mensen/teams) om zo goed mogelijk te functioneren, daarbij vervullen we soms een interim rol.
Over ons - CQ Procesmanagement (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 6588

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.